Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA
5. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2017 , 2017.god., str. 553-562


VKA KAO PODRŠKA IZBORU METODA REMEDIJACIJE ZEMLJIŠTA BRAUNFILDA
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2017.059
UDK: 504:502.174
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Milošević, Mimica; Milošević, Dušan; Stanojević, Ana; Milošević, Aleksandra
 
 Rezime:
 Graditeljska praksa se aktivno bavi rešavanjem problematike braunfild lokacija i stvaranjem mogućnosti za njihovu obnovu i ponovno korišćenje. S obzirom da savremena nauka nudi širok spektar remedijacionih tehnologija, u toku procesa obnove braunfilda potrebno je opredeliti se za najoptimalniju metodu. Istraživanje rada zasniva se na primeni višekriterijumske analize u rangiranju mogućih alternativa sa ciljem da se donosiocima odluke pojednostavi izbor odgovarajuće metode, uzevši u obzir njihov uticaj na životnu sredinu.
 
 Ključne reči:
 Regeneracija braunfilda, tehnologije remedijacije zemljišta, višekriterijumska analiza