Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA
5. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2017 , 2017.god., str. 563-570


PRAVNA PROCENA PRIMENE PBM UGOVORA NA LOKALNOM NIVOU U SRBIJI
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2017.060
UDK: 351.712.2:625.7/.8
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Jokanović, Igor; Valčić, Nina
 
 Rezime:
 Ugovori za održavanje zasnovani na učinku ne mogu da se realizuju u neodgovarajućem zakonskom i regulatornom okruženju koji treba da omogući uglavnom dugotrajne ugovore, osiguranje odgovarajućih budućih budžetskih obaveza i potrebu nametanja ugovornih kazni za lose izvršenje ili neizvršenje obaveza. Ovaj rad daje detaljne komentare o primeni regulative o nabavkama koja se odnosi na komunalne usluge, sa posebnim osvrtom na procenu da li se ugovori o održavanju zasnovani na učinku mogu realizovati u skladu sa nacionalnim zakonodavnim okvirom.
 
 Ključne reči:
 održavanje zasnovano na učinku, pravna procena, nabavka, ugovor