Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
5. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2017 , 2017.год., стр. 545-552


ДЕЈСТВО ЗЕМЉОТРЕСА НА ТЛО У ЗОНИ СИДРА - 3Д ПРОРАЧУНСКИ МОДЕЛ
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2017.058
UDK: 624.078.7:004.4
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Лукић, Драган; Маслак, Емир; Златановић, Елефтерија; Манић, Назим
 
 Резиме:
 Предмет истраживања овог рада су сидра која служе за стабилизацију тла у околини тунела. Идеја је да се сидра напрегну силом затезања како би у стену унели напоне притиска, и на тај начин стабилизовали стенску масу око тунелског ископа. Јасно је да уградња сидара значајно мења напонско-деформацијско стање у сидришној зони. Постоје истраживања и изрази који дефинишу промену овог стања при статичком оптерећењу. Оно што је знатно сложеније јесте одређивање напонско-деформацијског стања у сидришној зони услед динамичког оптерећења, посебно у 3Д моделу. У овом раду проблем динамичког/сеизмичког оптерећења је моделиран применом методе коначних елемената у програмском пакету ANSYS WORKBENCH. Спроведена је Full Transient динамичка анализа. Као оптерећење, осим геостатичких напона и силе преднапрезања, задат је део акцелерограмског записа земљотреса El Centro.
 
 Кључне речи:
 тунел, сидро, сеизмичко оптерећење, напони, померања, 3Д модел