Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
5. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2017 , 2017.год., стр. 509-516


АНАЛИЗА И УПОРЕДБА ВАРИЈАНТНИХ РЈЕШЕЊА ГРАДСКЕ РАСКРСНИЦЕ У ТУЗЛИ
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2017.054
UDK: 625.739(497.15Tuzla)
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Башић, Захид; Суљић, Недим
 
 Резиме:
 Овим радом се презентују варијантна рјешења градске саобраћајнице на споју магистралне цесте М4 и трансферзале Т8 у Тузли. Варијанта 1. је дефинисана на планираној реконструкцији магистралне цесте М4 на овој дионици, с обзиром да се иста налази у хоризонталној кривини. Реконструкцијом магистралног пута М4 предвиђа се надогадња двије саобраћајне траке и корекција елемената хоризонталне геометрије као и нивелете у дужини од 800 м. Трансферзала Т8 би са свијетлом висином од 4,50 м пролазила испод реконструисаног магистралног пута М4, односно, магистрални пут би прелазио у надвожњаку преко поменуте раскрснице. Веза денивелисаних саобраћајница била би омогућена изградњом двије рампе једна узлазно-силазна, и једна узлазна. Варијанта 2. је дефинисана на истом концепту као и варијанта 1, али без додатних интервенција на магистралном путу М4 изузев корекција које се односе на обезбјеђење неопходне висине свијетлог отвора између денивелисаних саобраћајница. Такође, веза Т8 и М4 се остварује изградњом двије рампе једна силазна и једна узлазна као и преко реконструисане двосмјерне цесте на сјеверној страни. Варијанта 3. је дефинисана као двотрачна кружна раскрсница са једнотрачним улазима/ излазима ширине 4/5 метара на магистралном путу М4, и двотрачним улазима/излазима ширине 4/5 метара са задржавањем средишњег острва на дијелу трансферзале Т8 јер се на овај начин не угрожава комфоран попречни профил траснферзале. Хоризонтална геометрија је пројектована како би се задовољила проходност мјеродавног возила. Кружни ток је спуштен јужно по правцу трансферзале Т8 како би се добио одговарајући простор, као и да би се избјегли проблеми са уклапањем у постојеће стање тј. да се не би угрозили стамбени објекти са сјеверне стране. Радом су приказани елементи плана и елементи профила по варијантама као и трошкови грађења укључујући и трошкове експропријације.
 
 Кључне речи:
 магистрални пут, трансферзала, раскрсница, надвожњак, кружни ток