Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА








ЗБОРНИК РАДОВА
5. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2017 , 2017.год., стр. 473-481


МОГУЋНОСТ ПРИМЕНЕ АГРЕГАТА ОД РЕЦИКЛИРАНОГ БЕТОНА КОД КОМПОЗИТА МИКРОАРМИРАНИХ ЧЕЛИЧНИМ ВЛАКНИМА
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2017.050
UDK: 666.972.12
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Закић, Димитрије; Деспотовић, Ива; Радевић, Александар; Врцељ, Дијана
 
 Резиме:
 Недостатак природног агрегата задовољавајућег квалитета, као и проблем одлагања све већих количина бетонског грађевинског отпада, представљаjу значајне изазове у савременом грађевинарству. У првом делу рада приказни су резултати испитивања карактеристика агрегата добијеног од рециклираног бетона. Други део рада посвећен је експерименталним испитивањима својстава свежег и очврслог бетона, код кога је 50% крупног речног агрегата замењено агрегатом од рециклираног бетона. Испитане су четири серије бетона, од којих су две биле справљене са додатком челичне микроарматуре. Предметна испитивања обухватила су одређивање: запреминске масе у очврслом стању, чврстоће при притиску, чврстоће при затезању цепањем, атхезије ("Pull-off" методом), статичког модула еластичности, као и отпорности на дејство удара. Добијени резултати показују да се агрегат од рециклираног бетона може успешно применити за справљање композита микроармираних челичним влакнима.
 
 Кључне речи:
 Aгрегат од рециклираног бетона, челична влакна, микроармирани бетон, физичко-механичка својства