Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 30, 2016.год., стр. 63-72


ПРОРАЧУН УГИБА УНАКРСНО ЛАМЕЛИРАНОГ ДРВЕНОГ МЕЂУСПРАТНОГ ПАНЕЛА
 
DOI: 10.14415/zbornikGFS30.06
UDK: 692.5 : 691.116
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Козарић, Љиљана М.; Прокић, Александар; Бешевић, Мирослав; Војнић Пурчар, Мартина
 
 Резиме:
 У раду су аналитички срачунате и упоређене вредности ефективне крутости на савијање и угиби петослојних међуспратних унакрсно ламелираних дрвених панела висине 14 цм услед корисног оптерећења дефинисаног у Еврокоду 1 за подове у стамбеним зградама. Прорачун ефективне крутости на савијање извршен је Gamma методом, K-методом и Kreuzinger-овом аналогијом. Анализирана су три међуспратна панела идентичних висина али са различитим комбинацијама дебљина ламела у унакрсним слојевима. Панели су дужине 4,5 метара, ширине 1 метар. Дебљине ламела у попречном пресеку панела су 33,4 цм+21,9 цм, затим 33 цм+22,5 цм и 52,8 цм.
 
 Кључне речи:
 унакрсно ламелирано дрво, међуспратна конструкција, угиби