Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 30, 2016.god., str. 63-72


PRORAČUN UGIBA UNAKRSNO LAMELIRANOG DRVENOG MEĐUSPRATNOG PANELA
 
DOI: 10.14415/zbornikGFS30.06
UDK: 692.5 : 691.116
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Kozarić, Ljiljana M.; Prokić, Aleksandar; Bešević, Miroslav; Vojnić Purčar, Martina
 
 Rezime:
 U radu su analitički sračunate i upoređene vrednosti efektivne krutosti na savijanje i ugibi petoslojnih međuspratnih unakrsno lameliranih drvenih panela visine 14 cm usled korisnog opterećenja definisanog u Evrokodu 1 za podove u stambenim zgradama. Proračun efektivne krutosti na savijanje izvršen je Gamma metodom, K-metodom i Kreuzinger-ovom analogijom. Analizirana su tri međuspratna panela identičnih visina ali sa različitim kombinacijama debljina lamela u unakrsnim slojevima. Paneli su dužine 4,5 metara, širine 1 metar. Debljine lamela u poprečnom preseku panela su 33,4 cm+21,9 cm, zatim 33 cm+22,5 cm i 52,8 cm.
 
 Ključne reči:
 unakrsno lamelirano drvo, međuspratna konstrukcija, ugibi