Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 30, 2016.год., стр. 41-51


КОЕФИЦИЈЕНТ αCC У ПРОРАЧУНСКОЈ ВРЕДНОСТИ ЧВРСТОЋЕ БЕТОНА ПРИ ПРИТИСКУ
 
DOI: 10.14415/zbornikGFS30.04
UDK: 691.382
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Голеш, Даница
 
 Резиме:
 Коефицијентом αcc уводе се ефекти брзине наношења и дужине трајања оптерећења на чврстоћу бетона при притиску. Ови ефекти могу бити делимично или потпуно поништени кроз прираштај чврстоће бетона при притиску током времена. Избор величине овог коефицијента, у препорученим границама између 0.8 и 1.0, врши се кроз националне анексе Еврокода 2. У раду се приказују нека разматрања везана за увођење овог коефицијента, као и вредности усвојене у појединим земљама Европе. Разматра се ефекат усвајања конзервативне вредности αcc=0.85 на прорачунску вредност носивости правоугаоног пресека на притисак и на савијање, за бетоне нормалне и високе чврстоће. Анализира се утицај различитих вредности коефицијента αcc на површину арматуре потребну за постизање жељене носивости пресека.
 
 Кључне речи:
 Армирани бетон, коефицијент αcc, прорачунска вредност чврстоће бетона при притиску, Еврокод 2