Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 30, 2016.god., str. 41-51


KOEFICIJENT αCC U PRORAČUNSKOJ VREDNOSTI ČVRSTOĆE BETONA PRI PRITISKU
 
DOI: 10.14415/zbornikGFS30.04
UDK: 691.382
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Goleš, Danica
 
 Rezime:
 Koeficijentom αcc uvode se efekti brzine nanošenja i dužine trajanja opterećenja na čvrstoću betona pri pritisku. Ovi efekti mogu biti delimično ili potpuno poništeni kroz priraštaj čvrstoće betona pri pritisku tokom vremena. Izbor veličine ovog koeficijenta, u preporučenim granicama između 0.8 i 1.0, vrši se kroz nacionalne anekse Evrokoda 2. U radu se prikazuju neka razmatranja vezana za uvođenje ovog koeficijenta, kao i vrednosti usvojene u pojedinim zemljama Evrope. Razmatra se efekat usvajanja konzervativne vrednosti αcc=0.85 na proračunsku vrednost nosivosti pravougaonog preseka na pritisak i na savijanje, za betone normalne i visoke čvrstoće. Analizira se uticaj različitih vrednosti koeficijenta αcc na površinu armature potrebnu za postizanje željene nosivosti preseka.
 
 Ključne reči:
 Armirani beton, koeficijent αcc, proračunska vrednost čvrstoće betona pri pritisku, Evrokod 2