Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 30, 2016.год., стр. 29-40


АНАЛИЗА ОПТЕРЕЋЕЊА РЕШЕТКАСТОГ ДАЛЕКОВОДНОГ СТУБА ПРЕМА ЕВРОПСКИМ СТАНДАРДИМА
 
DOI: 10.14415/zbornikGFS30.03
UDK: 624.042.074.5
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Мајсторовић, Дијана; Бешевић, Mирослав; Прокић, Александар
 
 Резиме:
 У раду се приказује анализа оптерећења далеководног носивог двосистемског стуба напонског нивоа 110kV према Европским Нормама. С обзиром на специфичност оптерећења које дјелује на далеководни носиви стуб велика труд се мора посветити анализи оптерећења и усвајању случајева оптерећења. Анализирана конструкција је решеткасти челични стуб висине 41,50m са три пара конзола. Након тога, приказује се и дискутује поређење резултата добијених према Европским Нормама са резултатима добијеним према Југословенским стандардима.
 
 Кључне речи:
 решеткасти стуб, носиви далеководни стуб, Европски стандарди, Југословенски стандарди