Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 29, 2016.год., стр. 51-58


ГЕОТЕХНИЧКИ ПРОБЛЕМИ УСЉЕД ДЕЈСТВА ПОДЗЕМНИХ ВОДА
 
DOI: 10.14415/zbornikGFS29.05
UDK: 550.82 : 556.32
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Грујић, Бојана; Грујић, Жарко; Татар, Саша
 
 Резиме:
 Полазећи од основног погледа на главни проблем који настаје усљед идрогеомеханичких процеса, посебно покретачке силе која је изазвана промјеном притиска у подземној води у овом раду ће се дати приказ процјене напрезања и деформације у тлу (тло и стијена). Рјешење представљају комбинације система једначина тла и протока подземних вода и насталих геотехничких напрезања или проблема који се јављају у тлу. У раду ће се описати проблем слијегања тла због црпљења воде у отвореном коп-подручју и проблеми процјене процједне снаге у засићеним или незасићеним лошим материјалима.
 
 Кључне речи:
 хидро-геомеханички процеси, подземне воде, ефективни напон, деформација тла, слијегање тла