Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 29, 2016.год., стр. 35-50


УТИЦАЈ АЛКАЛНО АГРЕГАТНЕ РЕАКЦИЈЕ НА БЕТОНСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ МОСТОВА
 
DOI: 10.14415/zbornikGFS29.04
UDK: 624.21 : 666.12
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Грковић, Слободан; Кукарас, Данијел; Живковић, Смиља
 
 Резиме:
 У овом раду се приказује актуелна проблематика неповољног утицаја алкално агрегатне реакције (ААР) у бетону, на бетонске конструкције (БК) мостова. Иако је неповољан утицај ААР на БК још 1930-тих година идентификован, знатно касније је признат као један од израженијих детериорационих процеса у бетону, који узрокује оштећења бетона. Основна два облика ААР су, алкално силикатна реакција (АСР) и алкално карбонатна реакција (АЦР). АСР је знатно израженија у односу на АЦР, нарочито у неким географским подручјима света. Оштећења бетона узрокована АСР неповољно се одражавају, примарно на употребљивост и трајност БК мостова, затим на смањење носивости компоненти и поузданост конструкције, затим скраћење експлоатационог века (ЕВ), и скупе санације. За БК мостова, посебно су неповољне симултане комбинације АСР и других детериорационих процеса у бетону, нарочито оних узрокованих присуством влаге, воде, варијацијом температуре и коришћењем соли за одмрзавање леда, током зиме. На основу прегледа литературе, нагласак у овом раду је на механизму и факторима механизма АСР, актуелним истраживањима и смерницама за пројектовање поузданијих БК мостова са аспекта превенције иницирања и развоја АСР, и са упућивањем на релевантну литературу.
 
 Кључне речи:
 Бетонске конструкције, мостови, алкално агрегатна реакција, алкално силикатна реакција, механизам, фактори, бетон, агрегат, цемент