Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 29, 2016.god., str. 35-50


UTICAJ ALKALNO AGREGATNE REAKCIJE NA BETONSKE KONSTRUKCIJE MOSTOVA
 
DOI: 10.14415/zbornikGFS29.04
UDK: 624.21 : 666.12
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Grković, Slobodan; Kukaras, Danijel; Živković, Smilja
 
 Rezime:
 U ovom radu se prikazuje aktuelna problematika nepovoljnog uticaja alkalno agregatne reakcije (AAR) u betonu, na betonske konstrukcije (BK) mostova. Iako je nepovoljan uticaj AAR na BK još 1930-tih godina identifikovan, znatno kasnije je priznat kao jedan od izraženijih deterioracionih procesa u betonu, koji uzrokuje oštećenja betona. Osnovna dva oblika AAR su, alkalno silikatna reakcija (ASR) i alkalno karbonatna reakcija (ACR). ASR je znatno izraženija u odnosu na ACR, naročito u nekim geografskim područjima sveta. Oštećenja betona uzrokovana ASR nepovoljno se odražavaju, primarno na upotrebljivost i trajnost BK mostova, zatim na smanjenje nosivosti komponenti i pouzdanost konstrukcije, zatim skraćenje eksploatacionog veka (EV), i skupe sanacije. Za BK mostova, posebno su nepovoljne simultane kombinacije ASR i drugih deterioracionih procesa u betonu, naročito onih uzrokovanih prisustvom vlage, vode, varijacijom temperature i korišćenjem soli za odmrzavanje leda, tokom zime. Na osnovu pregleda literature, naglasak u ovom radu je na mehanizmu i faktorima mehanizma ASR, aktuelnim istraživanjima i smernicama za projektovanje pouzdanijih BK mostova sa aspekta prevencije iniciranja i razvoja ASR, i sa upućivanjem na relevantnu literaturu.
 
 Ključne reči:
 Betonske konstrukcije, mostovi, alkalno agregatna reakcija, alkalno silikatna reakcija, mehanizam, faktori, beton, agregat, cement