Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 29, 2016.год., стр. 59-68


ПРЕДЛОГ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ЈЕДНЕ ПРИСТУПНЕ УЛИЦЕ У СУБОТИЦИ
 
DOI: 10.14415/zbornikGFS29.06
UDK: 625.712.28(497.113Subotica)
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Јокановић, Игор; Грујић, Жарко; Зељић, Драгана
 
 Резиме:
 Зоне стамбене и пословне изградње, поготово ако се налазе у већ изграђеним, практично наслеђеним, деловима градских средина, поседују велики број ограничења у које је потребно уклопити саобраћајне комуникације. Првенствени значај у таквим условима се даје обезбеђењу прилаза објектима и паркинг просторима, као и интеракцији моторних возила, пешака и бициклиста. Програмски показатељи, као што су нпр. средња брзина возила, проток, ниво услуге и др, губе свој смисао, па чак постају и непожељне појаве које се кроз планерске и пројектантске поступке морају свести на прихватљив ниво. У раду ће на основу анализе програмских услова и просторних могућности бити приказан предлог реконструкције улице Петра Драпшина у централној градској зони Суботице.
 
 Кључне речи:
 секундарна мрежа, реконструкција, програмски услови, интеракција