Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
4. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2016 , 2016.год., стр. 1015-1025


ТРОШКОВИ ИЗГРАДЊЕ КОНСТРУКТИВНОГ ДИЈЕЛА АРМИРАНОБЕТОНСКЕ МОНТАЖНЕ ХАЛЕ У ЗАВИСНОСТИ ОД ПОДУЖНОГ РАЗМАКА СТУБОВА И ГЛАВНИХ НОСАЧА
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2016.103
UDK: 624 : 657.47
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Гушић, Исмет; Хоџић, Билал; Шљивић, Амела
 
 Резиме:
 У овом раду истраживани су трошкови изградње конструктивног дијела армиранобетонске монтажне хале у зависности од подужног размака стубова и главних носача. Урађен је статички прорачун, нацрти арматуре са спецификацијама за изградњу конструктивног дијела армиранобетонске монтажне хале у четити различита случаја подужног размака кровних носача тип „А“ распона 22,0 м. Прорачунате су хале са секундарним носачима од „Т“ греда и подужним размаком стубова и кровних носача (λ = 6,0 м; 7,5м; 10,0 м и 12,0м). На основу статичког прорачуна и нацрта арматуре са спецификацијама урађен је предмјер радова и трошкови изградње хала са подужним размаком стубова и кровних носача (λ = 6,0 м; 7,5м; 10,0 м и 12,0м). Добијене вриједности трошкова изградње хале за сваки размак стубова су приказани табеларно и графички преко дијаграма. Извршена је анализа добијених резултата у табелама и дијаграмима и на основу добијених резултата урађен је закључак о најповољнијем подужном размаку стубова и главних носача и дате препоруке за будуће пројектанте.
 
 Кључне речи:
 трошкови изградње, монтажне конструкције, подужни размак, главни носач, диспозиција хале, анализа трошкова.