Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA
4. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2016 , 2016.god., str. 1015-1025


TROŠKOVI IZGRADNJE KONSTRUKTIVNOG DIJELA ARMIRANOBETONSKE MONTAŽNE HALE U ZAVISNOSTI OD PODUŽNOG RAZMAKA STUBOVA I GLAVNIH NOSAČA
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2016.103
UDK: 624 : 657.47
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Gušić, Ismet; Hodžić, Bilal; Šljivić, Amela
 
 Rezime:
 U ovom radu istraživani su troškovi izgradnje konstruktivnog dijela armiranobetonske montažne hale u zavisnosti od podužnog razmaka stubova i glavnih nosača. Urađen je statički proračun, nacrti armature sa specifikacijama za izgradnju konstruktivnog dijela armiranobetonske montažne hale u četiti različita slučaja podužnog razmaka krovnih nosača tip „A“ raspona 22,0 m. Proračunate su hale sa sekundarnim nosačima od „T“ greda i podužnim razmakom stubova i krovnih nosača (λ = 6,0 m; 7,5m; 10,0 m i 12,0m). Na osnovu statičkog proračuna i nacrta armature sa specifikacijama urađen je predmjer radova i troškovi izgradnje hala sa podužnim razmakom stubova i krovnih nosača (λ = 6,0 m; 7,5m; 10,0 m i 12,0m). Dobijene vrijednosti troškova izgradnje hale za svaki razmak stubova su prikazani tabelarno i grafički preko dijagrama. Izvršena je analiza dobijenih rezultata u tabelama i dijagramima i na osnovu dobijenih rezultata urađen je zaključak o najpovoljnijem podužnom razmaku stubova i glavnih nosača i date preporuke za buduće projektante.
 
 Ključne reči:
 troškovi izgradnje, montažne konstrukcije, podužni razmak, glavni nosač, dispozicija hale, analiza troškova.