Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
4. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2016 , 2016.год., стр. 797-804


УРБАНИСТИЧКА АНАЛИЗА ПРОСТОРА АУТОБУСКЕ И ЖЕЛЕЗНИЧКЕ СТАНИЦЕ У НОВОМ САДУ
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2016.080
UDK: 725.3(497.113NOVI SAD)
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Бркљач, Дијана; Милинковић, Александра; Вукајлов, Љиљана
 
 Резиме:
 Главне градске станице јавног превоза представљају веома значајне жижне тачке у насељу и свакако су почетна тачка кретања свих туриста и посетилаца. На тим локацијама налазе се главна чворишта различитих видова саобраћаја који се у граду одвијају. Први утисак о насељу, посебно када је реч о урбаним структурама, стиче се управо на овим местима концентрације великог броја људи који користе колективни, међумесни, а затим и градски саобраћај. Квалитет непосредног окружења, утиче на први утисак о граду и тиме доприноси карактеру слике насеља. Окружење обликују многи фактори грађене и природне средине, као што урбани елементи и детаљи, архитектура, саобраћајна и информациона инфраструктура, природни елементи и многи други. Промишљена оркестрација свих елемената повећава доступност и фукнционалност простора, уједно стварајући складно и амбијентално окружење које многима представља први контакт са градом. Нови Сад, својим положајем и хијерархијом у економско-политичком смислу, условио је веома фреквентно гравитирање људи различитих узраста, интересовања и захтева, где се велики број периодичних миграција до града углавном одвија путем аутобуског и железничког саобраћаја, док се из тог фокуса саобраћајна мрежа даље шири. Управо та чињеница налаже да је потребно планско обликовање и уређење простора око ових значајних инфраструктурних објеката као и осмишљено формирање веза са остатком насеља, нарочито када је реч о саобраћајним раскрсцима и чвориштима различитих врста превоза. У раду ће се успоставити критеријуми за оцењивање урбанистичких услова на основу којих ће се анализирати и валоризовати урбанистички параметри саобраћаја, намене површина и објеката, простори социјализације, садржајност и амбијенталност окружења аутобуске и железничке станице у Новом Саду, како би се оценио њихов квалитет и утврдиле потребне интервенције ради побољшања квалитета овог простора.
 
 Кључне речи:
 жижне тачке, видови саобраћаја, железничка станица, аутобуска станицa, јавни простор