Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA
4. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2016 , 2016.god., str. 797-804


URBANISTIČKA ANALIZA PROSTORA AUTOBUSKE I ŽELEZNIČKE STANICE U NOVOM SADU
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2016.080
UDK: 725.3(497.113NOVI SAD)
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Brkljač, Dijana; Milinković, Aleksandra; Vukajlov, Ljiljana
 
 Rezime:
 Glavne gradske stanice javnog prevoza predstavljaju veoma značajne žižne tačke u naselju i svakako su početna tačka kretanja svih turista i posetilaca. Na tim lokacijama nalaze se glavna čvorišta različitih vidova saobraćaja koji se u gradu odvijaju. Prvi utisak o naselju, posebno kada je reč o urbanim strukturama, stiče se upravo na ovim mestima koncentracije velikog broja ljudi koji koriste kolektivni, međumesni, a zatim i gradski saobraćaj. Kvalitet neposrednog okruženja, utiče na prvi utisak o gradu i time doprinosi karakteru slike naselja. Okruženje oblikuju mnogi faktori građene i prirodne sredine, kao što urbani elementi i detalji, arhitektura, saobraćajna i informaciona infrastruktura, prirodni elementi i mnogi drugi. Promišljena orkestracija svih elemenata povećava dostupnost i fukncionalnost prostora, ujedno stvarajući skladno i ambijentalno okruženje koje mnogima predstavlja prvi kontakt sa gradom. Novi Sad, svojim položajem i hijerarhijom u ekonomsko-političkom smislu, uslovio je veoma frekventno gravitiranje ljudi različitih uzrasta, interesovanja i zahteva, gde se veliki broj periodičnih migracija do grada uglavnom odvija putem autobuskog i železničkog saobraćaja, dok se iz tog fokusa saobraćajna mreža dalje širi. Upravo ta činjenica nalaže da je potrebno plansko oblikovanje i uređenje prostora oko ovih značajnih infrastrukturnih objekata kao i osmišljeno formiranje veza sa ostatkom naselja, naročito kada je reč o saobraćajnim raskrscima i čvorištima različitih vrsta prevoza. U radu će se uspostaviti kriterijumi za ocenjivanje urbanističkih uslova na osnovu kojih će se analizirati i valorizovati urbanistički parametri saobraćaja, namene površina i objekata, prostori socijalizacije, sadržajnost i ambijentalnost okruženja autobuske i železničke stanice u Novom Sadu, kako bi se ocenio njihov kvalitet i utvrdile potrebne intervencije radi poboljšanja kvaliteta ovog prostora.
 
 Ključne reči:
 žižne tačke, vidovi saobraćaja, železnička stanica, autobuska stanica, javni prostor