Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA
4. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2016 , 2016.god., str. 805-814


MODERAN GRAD: TIPOLOGIJA GRADSKOG TKIVA (OGRANIčENJA PRAKSE KANIDžE I KONZENA I NOVA TIPOLOGIJA)
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2016.081
UDK: 711.4
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Lovra, Eva
 
 Rezime:
 Definisanje nove urbane tipologije je cilj ove studije, i da predstavi tipološku analizu savremenog grada i urbanog tkiva kroz primere i konteksta u gradovima AustroUgarske Monarhije. Razvoj odgovarajuće morfološke metodologije je polazna tačka istraživanja, koji se zasniva na praksi Konzena i Kanidža, pošto urbana morfoloska praksa italijanske i engleske škole ne zadovoljavaju u potpunosti predmet i svrhu istrage. Preko inovativne re-interpretacije ovih postupaka može se formirati tipomorfološka analiza koja se koristi u proučavanju dualističkih gradova.
 
 Ključne reči:
 tipologija, moderan grad, urbano tkivo, dualizam