Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
4. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2016 , 2016.год., стр. 787-796


ПРИМЕНА БОЈЕ НА ФАСАДАМА У ФУНКЦИЈИ СТВАРАЊА ВИЗУЕЛНИХ РЕПЕРА - СТУДИЈА СЛУЧАЈА - СТАМБЕНИ ОБЈЕКТИ У НОВОМ САДУ -
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2016.079
UDK: 72.012.6
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Милинковић, Александра; Бркљач, Дијана; Шкорић, Стефан; Момиров, Маја
 
 Резиме:
 Одабиром адекватног архитектонског концепта у пројектантској фази, могуће је створити карактеристичан градски репер који се издваја у односу на непосредно окружење. Бројни параметри и принципи пројектовања примећују се приликом анализе морфологије, геометријске композиције и завршног изражаја на фасадама објеката на територији Новог Сада. Како је стамбена типологија најдоминантнија и имплементирана у свим деловима града, предмет истраживања у раду су стамбени објекти који су визуелно доминантни у ужем и ширем окружењу. У раду ће бити анализирани објекти из стамбеног фонда насталог крајем XX и почетком XXI века, односно у постсоцијалистичком периоду развоја града, који су изграђени као масивнији габарити, мањи стамбени комплекси или ламеле и који утичу на формирање препознатљиве слике града, те у колективној свести друштвене заједнице престављају идентитете појединачних делова насеља. Критеријуми вредновања засниваће се на перцепцији објеката код којих су наглашене геометријске масе, облици и композиција склопа последица доминантног деловања боје као елемента завршног архитектонског изражаја. Осим архитектонских, вредноваће се и урбанистички утицаји локације, околних објеката, јавних површина и других релевантних фактора који утичу на доминантост сагледавања форме објекта и његове фасаде.
 
 Кључне речи:
 стамбени објекат, перцепција, градски репер, Нови Сад