Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
4. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2016 , 2016.год., стр. 721-731


ПОТЕНЦИЈАЛ LATTICE-BOLTZMANN МЕТОДЕ У НУМЕРИЧКОЈ ХИДРАУЛИЦИ
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2016.073
UDK: 532:519.6
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Хорват, Золтан; Хорват, Мирјана; Зиндовић, Будо; Росић, Никола
 
 Резиме:
 Иако lattice-Boltzmann-ова метода (ЛБМ) потиче из кинетичке теорије гасова, она се може применити и за практичне инжењерске прорачуне. Овај рад истражује потенцијал примене ЛБМ у рачунској хидраулици. Дискретна latticeBoltzmann-ова једначина се примењује на течењу у једноставном отвореном каналу користећи одговарајућу равнотежну функцију расподеле. Спроведени су нумерички тестови у циљу стицања увида у могућности нумеричког модела да репродукује устаљено течење, граничне услове на непропусним зидовима са клизањем и без клизања, као и најчешће коришћене узводне и низводне граничне услове у хидротехници. Рад такође приказује резултате симулација неустаљеног струјања, као и резултате симулација течења преко неуниформног корита.
 
 Кључне речи:
 lattice-Boltzmann метода, нумеричка хидраулика, нумерички тестови