Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA
4. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2016 , 2016.god., str. 721-731


POTENCIJAL LATTICE-BOLTZMANN METODE U NUMERIČKOJ HIDRAULICI
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2016.073
UDK: 532:519.6
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Horvat, Zoltan; Horvat, Mirjana; Zindović, Budo; Rosić, Nikola
 
 Rezime:
 Iako lattice-Boltzmann-ova metoda (LBM) potiče iz kinetičke teorije gasova, ona se može primeniti i za praktične inženjerske proračune. Ovaj rad istražuje potencijal primene LBM u računskoj hidraulici. Diskretna latticeBoltzmann-ova jednačina se primenjuje na tečenju u jednostavnom otvorenom kanalu koristeći odgovarajuću ravnotežnu funkciju raspodele. Sprovedeni su numerički testovi u cilju sticanja uvida u mogućnosti numeričkog modela da reprodukuje ustaljeno tečenje, granične uslove na nepropusnim zidovima sa klizanjem i bez klizanja, kao i najčešće korišćene uzvodne i nizvodne granične uslove u hidrotehnici. Rad takođe prikazuje rezultate simulacija neustaljenog strujanja, kao i rezultate simulacija tečenja preko neuniformnog korita.
 
 Ključne reči:
 lattice-Boltzmann metoda, numerička hidraulika, numerički testovi