Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA
4. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2016 , 2016.god., str. 709-720


LATTICE-BOLTZMANN METODA U NUMERIČKOJ MEHANICI FLUIDA
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2016.072
UDK: 532:519.6
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Horvat, Mirjana; Horvat, Zoltan; Rosić, Nikola; Zindović, Budo
 
 Rezime:
 Lattice-Boltzmann-ova metoda (LBM) je nova metoda u numeričkoj mehanici fluida. Dok tradicionalne numeričke metode neposredno diskretizuju i rešavaju makroskopske jednačine mehanike fluida, LBM rešava diskretnu kinetičku jednačinu koja reprodukuje jednačine mehanike fluida u makroskopskom smislu. Ovaj rad predstavlja koncept funkcije raspodele koja je neophodna u LBM, Boltzmann-ovu jednačinu i razvijanje u niz po Chapman-Enskog-m koje se koristi u cilju reprodukovanja makroskopskih jednačina mehanike fluida polazeći od Boltzmann-ove jednačine. U radu je takođe predstavljen postupak diskretizacije Boltzmann-ove jednačine u prostoru brzina i fizičkom prostoru radi uspostavljanja lattice-Boltzmann-ove jednačine.
 
 Ključne reči:
 lattice-Boltzmann metoda, razvijanje u niz po Chapman-Enskog-u, numerička mehanika fluida