Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
4. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2016 , 2016.год., стр. 397-403


ЧВРСТОЋА НА ПРИТИСАК И МИНЕРAЛОШКА КАРАКТЕРИЗАЦИЈА ЦЕМЕНТНЕ ПАСТЕ КОЈА САДРЖИ ЗЕОЛИТ
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2016.040
UDK: 666.9.022.1 : 539.4
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Миловић, Тиана; Радека, Мирослава; Малешев, Мирјана; Радоњанин, Властимир
 
 Резиме:
 У раду су приказани резултати минерaлошке карактеризације као и резултати испитивања чврстоће при притиску цементних пасти, старости 28 дана, код којих је део цемента супституисан природним зеолитом. Мешавине садрже 0%, 10%, 20% и 30% природног зеолита у односу на масу цемента. Сви узорци су прављени са водо-везивним фактором 0.5. Циљ истраживања је да се размотри потенцијална корелација између минералошког састава (XRD, FTIR) и чврстоће при притиску пасти старости 28 дана.
 
 Кључне речи:
 Зеолит, пасте, чврстоћа при притиску, XRD анализа, FTIR.