Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA
4. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2016 , 2016.god., str. 397-403


ČVRSTOĆA NA PRITISAK I MINERALOŠKA KARAKTERIZACIJA CEMENTNE PASTE KOJA SADRŽI ZEOLIT
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2016.040
UDK: 666.9.022.1 : 539.4
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Milović, Tiana; Radeka, Miroslava; Malešev, Mirjana; Radonjanin, Vlastimir
 
 Rezime:
 U radu su prikazani rezultati mineraloške karakterizacije kao i rezultati ispitivanja čvrstoće pri pritisku cementnih pasti, starosti 28 dana, kod kojih je deo cementa supstituisan prirodnim zeolitom. Mešavine sadrže 0%, 10%, 20% i 30% prirodnog zeolita u odnosu na masu cementa. Svi uzorci su pravljeni sa vodo-vezivnim faktorom 0.5. Cilj istraživanja je da se razmotri potencijalna korelacija između mineraloškog sastava (XRD, FTIR) i čvrstoće pri pritisku pasti starosti 28 dana.
 
 Ključne reči:
 Zeolit, paste, čvrstoća pri pritisku, XRD analiza, FTIR.