Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
4. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2016 , 2016.год., стр. 249-258


МОДЕЛ ПРИНУДНИХ ОСЦИЛАЦИЈА КОНСТРУКЦИЈА СА ИНХЕРЕНТНОМ НЕСИМЕТРИЧНОШЋУ. ТАЧНА РЕШЕЊА.
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2016.024
UDK: 534.01 : 517.9
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Ракарић, Звонко
 
 Резиме:
 Поред добро развијене и опште познате линеарне теорије осцилација конструкција, све више се јавља потреба, наметнута савременим захтевима у пројектовању, ка узимању у обзир нелинеарности у разматраном систему. Узрок нелинеарности може бити различит. У овом раду ће акценат бити стављен на случајеве који узимају у обзир појаву несиметричности, и то оне изазване различитом крутошћу структуралних елемената при сабијању, односно затезању, као и геометријску несиметричност саме конструкције. Формираће се одговарајући механички и математички модел коришћењем чисто квадратне и мешовите нелинеарности у реституционој сили. Показаће се тачна аналитичка решења нелинеарних принудних осцилација применом Јакобијевих елиптичких функција, што представља нов резултат у овој области. Такође ће се дати и одговарајућа веза са линеарном теоријом. Овај рад има и едукативни карактер, јер му је циљ и да да допринос већој примени елиптичких функција у инжењерству, што је данас применом симболичких софтвера значајно олакшано.
 
 Кључне речи:
 Нелинеарне осцилације, квадратна нелинеарност, принудне осцилације, Јакобијеве елиптичке функције, транскритична бифуркација