Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
4. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2016 , 2016.год., стр. 199-210


ГРАФИЧКА СИМУЛАЦИЈА МИНИМАЛНЕ ДЕБЉИНЕ ПРЕЛОМЉЕНОГ УКЉЕШТЕНОГ ЛУКА
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2016.019
UDK: 624.072.32 : 519.6
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Николић, Димитрије
 
 Резиме:
 Купле је, пре скоро три века, поставио проблем одређивања минималне дебљине полукружног лука константне дебљине оптерећеног сопственом тежином, а српски научник Милутин Миланковић је први дао целовито и тачно решење, скоро два века касније. Изванредном математичком разрадом теорије потпорне линије, трагајући за изразом погоднијим за итеративни поступак, Миланковић нумерички добија решење. С обзиром на то да данас итерације могу бити лако изведене уз помоћ рачунарских програма, математички прорачуни, који обухватају налажење минималне вредности функције у смислу диференцирања, могу бити изостављени, а итеративни поступци могу бити спроведени у ранијој фази прорачуна, односно користећи сложеније изразе. Недавно је израчуната и минимална дебљина елиптичких лукова. Међутим, врло мало савремених истраживања је посвећено механичком понашању преломљених лукова по теорији потпорне линије. У овом раду су, на основу успостављене одговарајуће повезаности облика лука и придруженог облика слома, тј. граничног стања равнотеже, изведени посебни итеративни поступци. Како би се одредила минимална дебљина одабраног лука, усвојени су одговарајући облик слома и придружени итеративни поступак, те су, с обзиром на удаљеност потпорне линије од интрадоса и екстрадоса на месту критичног пресека, мењани дебљина лука, као и положај нападне тачке хоризонталне силе у темену и реакције на ослоначкој спојници. Анализирани су преломљени лукови различитог ексцентрицитета и централног угла, узимајући у обзир и сегментне и потковичасте лукове, те су први пут добијене нумеричке вредности минималне дебљине, и то за више од сто лукова. Изведени поступци могу бити примењени у анализи максималног и минималног потиска лука, односа распона лука и његове дебљине или тежине, као и у анализама које се тичу других облика стереотомије.
 
 Кључне речи:
  готски лукови, минимална дебљина, итеративни поступак, анализа по теорији потпорне линијe