Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
4. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2016 , 2016.год., стр. 181-190


ДИГИТАЛНА ОБРАДА ЧЕТРДЕСЕТOГОДИШЊИХ СРЕДЊИХ ДНЕВНИХ ТЕМПЕРАТУРА У БЕОГРАДУ
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2016.017
UDK: 551.501(497.11)
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Петојевић, Зорана; Петронијевић, Марија; Мирковић, Милица; Балић, Ивана; Госпавић, Радован; Тодоровић, Горан
 
 Резиме:
 У раду je, на бази јавних података о средњим дневним температурама ваздуха, мерених у периоду од 40 година (1.1.1975-31.12.2014.) у граду Београду, одређен тренд пораста температуре, а затим је дата аналитичка формула временске зависности температуре. Анализом спектра је утврђено постојање карактеристичних периода понављања температурских промена које одговарају вишегодишњим, годишњим и сезонским варијацијама температуре. На бази овога је изведена хармонијска аналитичка формула која описује промене у анализираном периоду, у којој фигуришe једна основна временскa периодa. Изведена формула може да послужи и за предвиђање будућих дугорочних температурских варијација. Резултати рада могу бити од интереса за анализу нестационарних процеса транспорта топлоте у грађевинским објектима.
 
 Кључне речи:
 дигитална обрада температурских сигнала, тренд пораста температуре, мерене температуре ваздуха у Београду