Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA
4. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2016 , 2016.god., str. 181-190


DIGITALNA OBRADA ČETRDESETOGODIŠNJIH SREDNJIH DNEVNIH TEMPERATURA U BEOGRADU
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2016.017
UDK: 551.501(497.11)
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Petojević, Zorana; Petronijević, Marija; Mirković, Milica; Balić, Ivana; Gospavić, Radovan; Todorović, Goran
 
 Rezime:
 U radu je, na bazi javnih podataka o srednjim dnevnim temperaturama vazduha, merenih u periodu od 40 godina (1.1.1975-31.12.2014.) u gradu Beogradu, određen trend porasta temperature, a zatim je data analitička formula vremenske zavisnosti temperature. Analizom spektra je utvrđeno postojanje karakterističnih perioda ponavljanja temperaturskih promena koje odgovaraju višegodišnjim, godišnjim i sezonskim varijacijama temperature. Na bazi ovoga je izvedena harmonijska analitička formula koja opisuje promene u analiziranom periodu, u kojoj figuriše jedna osnovna vremenska perioda. Izvedena formula može da posluži i za predviđanje budućih dugoročnih temperaturskih varijacija. Rezultati rada mogu biti od interesa za analizu nestacionarnih procesa transporta toplote u građevinskim objektima.
 
 Ključne reči:
 digitalna obrada temperaturskih signala, trend porasta temperature, merene temperature vazduha u Beogradu