Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA
4. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2016 , 2016.god., str. 173-180


NUMERIČKO-EKSPERIMENTALNA ANALIZA NOSIVOSTI CENTRIČNO PRITISNUTIH AB STUBOVA
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2016.016
UDK: 624.166 : 004.4 ANSYS
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Landović, Aleksandar; Bešević, Miroslav
 
 Rezime:
 U radu su prikazani rezultati računskog simuliranja ponašanja centrično pritisnutih kratkih AB stubova. Nelinearna analiza sprovedena je na numeričkom modelu razvijenom pomoću metode konačnih elemenata. Svi delovi preseka, beton i armatura, modelirani su sa eksperimentalno određenim mehaničkim karakteristikama. Rezultati računske analize upoređeni su sa rezultatima dobijenim na eksperimentalnim modelima stubova. Modeliranjem stubova primenom računarskog softvera može se veoma dobro proceniti njihova granična sila i ponašanje kroz sve faze opterećenja.
 
 Ključne reči:
 AB stub, računska analiza, MKE, nelinearna analiza