Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
4. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2016 , 2016.год., стр. 41-50


СЕИЗМИЧКА ЗАШТИТА КОНСТРУКЦИЈА - ПРИМЕНА БАЗНЕ ИЗОЛАЦИЈЕ КОД ЗГРАДА
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2016.003
UDK: 624.042.7
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Фолић, Радомир; Станојев, Милован
 
 Резиме:
 Висока сеизмичност на многим локацијама у свету условљава примену масивних конструкција које индукују значајне инерцијалне силе настале дејством земљотреса. Резултат тога су велика оштећења, делимична или тотална рушења свих типова конструкција. Конвенционално асеизмичко пројектовање заснива се на концепту повећања капацитета отпорности конструкција применом дуктилних вертикалних елемената и других укрућења. Применом базне изолације у комбинацији са системом за дисипацију енергије, сеизмичка заштита објекта је омогућена без коришћења додатне спољне енергије, уз релативно дуги експлоатациони век система. У раду су приказане основне теоријске поставке система базне изолације, опис метода пројектовања поменутог система у циљу смањења оштећења и обезбеђења адекватних перформанси конструкције. Такође је дат и широк преглед литературе из области базне изолације код зграда.
 
 Кључне речи:
 Инерцијалне силе, базна изолација, дисипација енергије, оштећење, перформансе