Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
4. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2016 , 2016.год., стр. 31-39


ПРОЈЕКАТ САНАЦИЈЕ ДРУМСКОГ АРМИРАНО-БЕТОНСКОГ МОСТА МАЊЕГ РАСПОНА
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2016.002
UDK: 624.21 : 69.059.2
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Бешевић, Мирослав; Панчић, Александар; Кукарас, Данијел
 
 Резиме:
 У раду је приказан пројекат санаицје моста преко реке Реснице у општини Коцељева. У склопу пројекта извршен је визуелни преглед и дијагностика стања конструкције моста. Поред тога, извршено је и испитивање моста пробним статичким оптерећењем. Конструктивни систем моста је плоча са два препуста при чему је унутрашњи распон приближно 4,5 m а препусти приближно 1,0 m. Распонска конструкција је ослоњена на попречне греде различитих геометријских карактеристика које се ослањају на врхове обалних стубова. У склопу пројекта санације планирано је и проширење моста пешачким стазама ширине 1,0 m. С обзиром да није била доступна оригинална техничка документација моста, спроведен је контролни статички прорачуни у програму Tower (према domaћим прописима). Након овог прорачуна, спроведено је и сложеније моделирање и анализа исте конструкције према Еврокоду помоћу софтверског пакета Abaqus.
 
 Кључне речи:
 санација моста, пробно статичко оптерећење, испитивање моста, пешачке стазе, вертикалне деформације