Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
4. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2016 , 2016.год., стр. 21-30


АНАЛИТИЧКЕ КРИВЕ ПОВРЕДЉИВОСТИ ЗА ТИПИЧНЕ МОСТОВЕ У РЕПУБЛИЦИ МАКЕДОНИЈИ
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2016.001
UDK: 624.27(497.7)
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Витанова, Марија; Христовски, Виктор
 
 Резиме:
 У овом раду, помоћу аналитичких крива повредљивости претстављена је повредљивост друмских мостова типичних за Републику Македонију. Типични мостови, избрани су на основу направљене инвентарске студије, у чијем оквиру је извршена статистичка анализа података за све виталне објекте на магистралним путним правцима и аутопутевима на територији Републике Македоније, сакупљених на лице место. Резултати направљене статистичке анализе су показали да највећи број су гредни армиранобетонски мостови. За дефиницање њихове повредљивости избрани су репрезентативни примерци са варијабилним геометријским карактеристикама, чије вредности су усвојене комбинацијом вредности добијених статистичком анализом. Криве повредљивости аналитички су добијене применом методе multiple stripe анализе. Направљене су бројне нелинеарне анализе за временским истојријама. Као мера интензитета употребљена је PGA. На основу реалног понашања моста и развоја померања у лежиштима дефинисана су четири нивоа оштећења.
 
 Кључне речи:
 Армиранобетонски гредни мост, крива повредљивости.