Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA
4. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2016 , 2016.god., str. 41-50


SEIZMIČKA ZAŠTITA KONSTRUKCIJA - PRIMENA BAZNE IZOLACIJE KOD ZGRADA
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2016.003
UDK: 624.042.7
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Folić, Radomir; Stanojev, Milovan
 
 Rezime:
 Visoka seizmičnost na mnogim lokacijama u svetu uslovljava primenu masivnih konstrukcija koje indukuju značajne inercijalne sile nastale dejstvom zemljotresa. Rezultat toga su velika oštećenja, delimična ili totalna rušenja svih tipova konstrukcija. Konvencionalno aseizmičko projektovanje zasniva se na konceptu povećanja kapaciteta otpornosti konstrukcija primenom duktilnih vertikalnih elemenata i drugih ukrućenja. Primenom bazne izolacije u kombinaciji sa sistemom za disipaciju energije, seizmička zaštita objekta je omogućena bez korišćenja dodatne spoljne energije, uz relativno dugi eksploatacioni vek sistema. U radu su prikazane osnovne teorijske postavke sistema bazne izolacije, opis metoda projektovanja pomenutog sistema u cilju smanjenja oštećenja i obezbeđenja adekvatnih performansi konstrukcije. Takođe je dat i širok pregled literature iz oblasti bazne izolacije kod zgrada.
 
 Ključne reči:
 Inercijalne sile, bazna izolacija, disipacija energije, oštećenje, performanse