Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 28, 2015.год., стр. 51-68


O МОДЕЛИРАЊУ И ПРОЈЕКТОВАЊУ БЕТОНСКИХ КОНСТРУКЦИЈА ПРЕМА ТРАЈНОСТИ
 
DOI: 10.14415/zbornikGFS28.06
UDK: 624.012.4 : 620.1
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Грковић, Слободан; Фолић, Радомир
 
 Резиме:
 У техничким прописима (кодови) за пројектовање бетонских коснтрукција (БК) који су примењивани скоро до краја XX века, трајност је третирана имплицитно и није био дефинисан њихов експлоатациони век (ЕВ). Овај приступ се током времена показао недовољним, нарочито у условима интензивног раста загађености окружења. У актуелним кодовима за пројектовање БК (нпр.ЕН, тј. Еврокод-EC), трајност се третира имплицитно и већина не садрже квантифициране смернице за пројектовање БК са ЕВ дужим од 50-так година. При томе је и ЕВ имплицитно дефинисан, без јасног значења, шта је крај ЕВ? Сматрало се де ће примена одредби ових кодова резултирати трајном БК у експлоатацији, и да ће оне достићи захтевани ЕВ, што често није случај. Искуства указују да овај приступ не задовољава услове трајности, нарочито кад је захтевани ЕВ значајно дужи од 50-так година (100 или више). Савремени приступ пројектовању поузданих БК заснива се на перформансама и понашању, током ЕВ. Пробабилистички приступ (заснован на вероватноћи и поузданости) пројектовању омогућује тачнију прогнозу понашања БК током ЕВ, али је сложен и могућност његове шире практичне примене је у фази развоја. У овом раду су, на основу прегледа литературе и савремених кодова, анализирани неки модели и приступи пројектовању БК, према трајности. Нагласак је на пројектовању према перформансама, засновано на индикаторима трајности бетона, уз актуелне предлоге за ревизију ЕN 1992 и ЕN 206, засновану на стеченим искуствима и новијим истраживањима, у овој области.
 
 Кључне речи:
 Бетонске конструкције, Трајност, Експлоатациони век, Модели, Поузданост, Пројектовање, Детериорациони процеси, Перформансе, Индикатори трајности бетона