Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
"САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2015"
ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ СУБОТИЦА , 2015.год., стр. 793-798


ЦИЈЕНА ИЗГРАДЊЕ И ФАКТОРИ РИЗИКА У ПРОМЈЕНИ ЦИЈЕНЕ ИЗГРАДЊЕ ОБЈЕКАТА
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2015.101
UDK: 624.01:338.51
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Башић, Захид; Галамић, Анадел; Хаџикић, Адис
 
 Резиме:
 Радом је презентовано формирање цијене изградње уз утицај фактора ризика на промјену цијене изградње стамбено пословног објекта за тржиште, ламела ''Ц'', Бановићи, спратности сутерен, приземље и 4 етаже. Планом је дефинисан рок извођења радова за све позиције на овом објекту од укупно 12 мјесеци. Формиране су цијене радне снаге и материјала, дефинисани фактори ризика, а који имају директан утицај на промјену цијене изградње, а све зависно од захтјева тржишта као и окружења који су директно везани за локацију изградње. Исто тако дефинисани су и сви утицаји који су битни при формирању тржишних цијена, као и евентауалне промјене цијена, те и анализа фактора ризика у промјени цијене изградње објекта. Најзначајнија проблематика која се појављује односи се на усклађивање планираних трошкова грађења и стварних трошкова у изградњи објеката, те ефеката на техничку и финансијску реализацију укупног пројекта. Циљ истраживања је да се на конкретном примјеру, а према специфичних условима окружења уз кориштење научне и стручне меотодологије у области грађевинарства и управљања трошковима, укаже на могућности унапријеђења постојећих процеса планирања и управљања пројектима изградње објеката високоградње.
 
 Кључне речи:
 цијена, изградња, планирање, ризик, окружење