Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
"SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2015 "
GRAĐEVINSKI FAKULTET SUBOTICA , 2015.god., str. 793-798


CIJENA IZGRADNJE I FAKTORI RIZIKA U PROMJENI CIJENE IZGRADNJE OBJEKATA
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2015.101
UDK: 624.01:338.51
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Bašić, Zahid; Galamić, Anadel; Hadžikić, Adis
 
 Rezime:
 Radom je prezentovano formiranje cijene izgradnje uz uticaj faktora rizika na promjenu cijene izgradnje stambeno poslovnog objekta za tržište, lamela ''C'', Banovići, spratnosti suteren, prizemlje i 4 etaže. Planom je definisan rok izvođenja radova za sve pozicije na ovom objektu od ukupno 12 mjeseci. Formirane su cijene radne snage i materijala, definisani faktori rizika, a koji imaju direktan uticaj na promjenu cijene izgradnje, a sve zavisno od zahtjeva tržišta kao i okruženja koji su direktno vezani za lokaciju izgradnje. Isto tako definisani su i svi uticaji koji su bitni pri formiranju tržišnih cijena, kao i eventaualne promjene cijena, te i analiza faktora rizika u promjeni cijene izgradnje objekta. Najznačajnija problematika koja se pojavljuje odnosi se na usklađivanje planiranih troškova građenja i stvarnih troškova u izgradnji objekata, te efekata na tehničku i finansijsku realizaciju ukupnog projekta. Cilj istraživanja je da se na konkretnom primjeru, a prema specifičnih uslovima okruženja uz korištenje naučne i stručne meotodologije u oblasti građevinarstva i upravljanja troškovima, ukaže na mogućnosti unaprijeđenja postojećih procesa planiranja i upravljanja projektima izgradnje objekata visokogradnje.
 
 Ključne reči:
 cijena, izgradnja, planiranje, rizik, okruženje