Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
"САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2015"
ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ СУБОТИЦА , 2015.год., стр. 779-784


ГРАЂЕВИНСКИ НАДЗОР: СРПСКИ И FIDIC УСЛОВИ
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2015.099
UDK: 351.785
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Фурунџић, Божидар С.
 
 Резиме:
 У раду се разматра стручни надзор над извођењем грађевинских радова према домаћим и међународним условима. После сажетог осврта на надзор према српском закону о изградњи и правилнику о надзору, детаљније је приказан надзор према FIDIC 1999 (Red Book) условима. Затим је дата упоредна табела о надзору, сачињена коришћењем кључних речи. У табели је надзор према српском правилнику упоређен са надзором према FIDIC условима. Поређење показује да FIDIC шире и свеобухватније дефинише надзор, него српски правилник. Извршено поређење од интереса је за извођачку праксу. Изградња аутопута у Србији, приказана као пример из властите праксе, дала је подстрек за овај рад о надзору.
 
 Кључне речи:
 грађење, надзор, српски правилник, FIDIC услови, поређење, пример