Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
"САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2015"
ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ СУБОТИЦА , 2015.год., стр. 773-778


МОДЕЛИ НАУЧНОГ ОДЛУЧИВАЊА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ МЕТОДОМ ЛИНЕАРНОГ ПРОГРАМИРАЊА
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2015.098
UDK: 519.852:624
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Здравковић, Славко; Стојић, Драгослав; Цуцкић, Живко; Цонић, Стефан
 
 Резиме:
 У раду се научно одлучивање заснива на рационалном приступу проблемским ситуацијама, односно на моделима научне анализе и логичким методама уместо интуитивног приступа. Приказане су технологијa одлучивања и врстa модела. У најкраћем је описана метода линеарног програмирања (ЛП) која се користи. Наводе се методе које су специфичне за решење проблема грађевинске струке: симплекс метода, транспортна метода и метода распоређивања али због ограниченог простора нису анализиране. Критеријуми оптималности одређују циљ који се жели постићи решавањем проблема. Ограничавајући фактори одређују подручје у коме се налази оптимално решење што је приказано графичком методом.
 
 Кључне речи:
 Модели, научно одлучивање, грађевинарство, линеарно програмирање