Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
"САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2015"
ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ СУБОТИЦА , 2015.год., стр. 641-649


ПРОСТОРНЕ АНАЛИЗЕ ЈАКИХ КИША КРАТКОГ ТРАЈАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ СРБИЈЕ
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2015.080
UDK: 551.577.22/.37
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Радић, Зоран М.; Павловић, Драгутин
 
 Резиме:
 Основна претпоставке на којима се базира актуелна хидролошка пракса у Србији је да не постоји просторна хомогеност јаких киша на простору Србије, а да је и претпоставка о томе да редукционе кише важе на ужим просторима прихватљива само као нужна апроксимација (услед недостатка плувиографских мерења на локацији од интереса). Како су орографски утицаји (промене надморских висина на простору србије) на јаке кише детаљно анализиране у другом раду истих аутора (Радић и Павловић, 2014) и уз напомену да је показано да је тај утицај тај занемарљив, циљ овог рада је провера фундаменталних претпоставки везано за просторне анализе јаких киша. Анализе су базиране на подацима и резултатим најновијих обрада јаких киша урађених од стране РХМЗС и Института „Јарослав Черни“ (ВОС,2009), као и на подацима за максималне дневне падавине за Београд на основу података из документације Грађевинског факултета универзитета у Београду. Детаљном анализом релевантних података показано је да се, у циљу унапређења сигурности објеката и довођења на исти ниво сигурности система за заштите од великих вода на читавом простору Србије, мора усвојити нови концепт базиран на претпоставци да се ради о малој територији са хомогеним климатским условима у погледу јаких киша.
 
 Кључне речи:
 Хидрологија, јаке кише,регионалне анализе