Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
"SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2015 "
GRAĐEVINSKI FAKULTET SUBOTICA , 2015.god., str. 641-649


PROSTORNE ANALIZE JAKIH KIŠA KRATKOG TRAJANJA NA TERITORIJI SRBIJE
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2015.080
UDK: 551.577.22/.37
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Radić, Zoran M.; Pavlović, Dragutin
 
 Rezime:
 Osnovna pretpostavke na kojima se bazira aktuelna hidrološka praksa u Srbiji je da ne postoji prostorna homogenost jakih kiša na prostoru Srbije, a da je i pretpostavka o tome da redukcione kiše važe na užim prostorima prihvatljiva samo kao nužna aproksimacija (usled nedostatka pluviografskih merenja na lokaciji od interesa). Kako su orografski uticaji (promene nadmorskih visina na prostoru srbije) na jake kiše detaljno analizirane u drugom radu istih autora (Radić i Pavlović, 2014) i uz napomenu da je pokazano da je taj uticaj taj zanemarljiv, cilj ovog rada je provera fundamentalnih pretpostavki vezano za prostorne analize jakih kiša. Analize su bazirane na podacima i rezultatim najnovijih obrada jakih kiša urađenih od strane RHMZS i Instituta „Jaroslav Černi“ (VOS,2009), kao i na podacima za maksimalne dnevne padavine za Beograd na osnovu podataka iz dokumentacije Građevinskog fakulteta univerziteta u Beogradu. Detaljnom analizom relevantnih podataka pokazano je da se, u cilju unapređenja sigurnosti objekata i dovođenja na isti nivo sigurnosti sistema za zaštite od velikih voda na čitavom prostoru Srbije, mora usvojiti novi koncept baziran na pretpostavci da se radi o maloj teritoriji sa homogenim klimatskim uslovima u pogledu jakih kiša.
 
 Ključne reči:
 Hidrologija, jake kiše,regionalne analize