Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
"SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2015 "
GRAĐEVINSKI FAKULTET SUBOTICA , 2015.god., str. 631-640


ANALIZE ZAVISNOSTI VISINA PADAVINA OD NADMORSKIH VISINA NA PROSTORU SRBIJE
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2015.079
UDK: 551.577.5
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Radić, Zoran M.; Pavlović, Dragutin
 
 Rezime:
 Ubrzani razvoj brzine procesuiranja i kapaciteta memorija računara omogućili su uvođenje hidroloških modela sa distribuiranim parametrima i proračune prostornih karakteristika u okviru GIS-orijentisanih modela. Pri modeliranju se često iz literature preuzimaju određene relacije bez prethodne provere na podacima sa konkretnog sliva. Padavine predstavljaju glavne ulaze hidroloških modela, pa su pouzdane analize prostornog i visinskog rasporeda kiša od presudnog uticaja na krajnje rezultate. Cilj ovog rada je da utvrdi da li je na prostoru Srbije opravdano vršiti korekcije padavina u funkciji promena nadmorske visine. Analize su obuhvatile podatke sa 26 glavnih meteoroloških stanica koje verno reprezentuju visinske odnose na prostoru čitave Srbije. U analize su uključeni podaci o prosečnim godišnjim padavinama, statistike (srednje vrednosti, koeficijenti varijacije i koeficijenti asimetrije) jakih kiša kratkih trajanja, kao i računske vrednosti jakih kiša povratnog perioda 100 godina (verovatnoće pojave 1%) za trajanja u rasponu od 10 minuta do 1 dan. Pored toga ispitana je i zavisnost prosečnih godišnjih padavina sa računskim jednodnevnim padavinama. Zaključeno je da globalno posmatrano na prostoru Srbije nema opravdanja da se uvode korekcije padavina sa nadmorskom visinom, a preporučeno da se kod modeliranja, korišćenjem maksimalno raspoloživih lokalnih podataka merenja, karakter veze ispita i utvrde relacije na svakom konkretnom slivu .
 
 Ključne reči:
 Hidrologija, jake kiše,regionalne analize