Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
"САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2015"
ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ СУБОТИЦА , 2015.год., стр. 631-640


АНАЛИЗЕ ЗАВИСНОСТИ ВИСИНА ПАДАВИНА ОД НАДМОРСКИХ ВИСИНА НА ПРОСТОРУ СРБИЈЕ
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2015.079
UDK: 551.577.5
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Радић, Зоран М.; Павловић, Драгутин
 
 Резиме:
 Убрзани развој брзине процесуирања и капацитета меморија рачунара омогућили су увођење хидролошких модела са дистрибуираним параметрима и прорачуне просторних карактеристика у оквиру ГИС-оријентисаних модела. При моделирању се често из литературе преузимају одређене релације без претходне провере на подацима са конкретног слива. Падавине представљају главне улазе хидролошких модела, па су поуздане анализе просторног и висинског распореда киша од пресудног утицаја на крајње резултате. Циљ овог рада је да утврди да ли је на простору Србије оправдано вршити корекције падавина у функцији промена надморске висине. Анализе су обухватиле податке са 26 главних метеоролошких станица које верно репрезентују висинске односе на простору читаве Србије. У анализе су укључени подаци о просечним годишњим падавинама, статистике (средње вредности, коефицијенти варијације и коефицијенти асиметрије) јаких киша кратких трајања, као и рачунске вредности јаких киша повратног периода 100 година (вероватноће појаве 1%) за трајања у распону од 10 минута до 1 дан. Поред тога испитана је и зависност просечних годишњих падавина са рачунским једнодневним падавинама. Закључено је да глобално посматрано на простору Србије нема оправдања да се уводе корекције падавина са надморском висином, а препоручено да се код моделирања, коришћењем максимално расположивих локалних података мерења, карактер везе испита и утврде релације на сваком конкретном сливу.
 
 Кључне речи:
 Хидрологија, јаке кише,регионалне анализе