Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
"САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2015"
ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ СУБОТИЦА , 2015.год., стр. 443-449


ПРОРАЧУН ДИЈАФРАГМЕ ПРЕМА КЛАСИЧНОЈ МЕТОДИ И ПРЕМА ЕВРОКОДУ 7
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2015.056
UDK: 624.152
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Сантрач, Петар; Бајић, Жељко
 
 Резиме:
 У односу на претходни период, у последњих 10-так година je значајно порастао број објеката у урбаним срединама за којe су изведене дубоке темељне јаме за подземне етаже. Заштита темељних јама и суседних објеката је углавном армирано-бетонским дијафрагмама или шиповима, а изузетно челичним прибојем. Пошто у Србији не постоје технички нормативи или препоруке, методе прорачуна су врло различите а уз оскудну домаћу литературу често и произвољне. Настојећи да бар приближно осветли ову проблематику, рад приказује поређење резултата прорачуна према класичном поступку која се примењује у Србији и методе коју препоручује Еврокод 7. Како би се илустровале разлике, приказан је прорачун армирано-бетонске дијафрагме у две фазе ископа у једноставном геомеханичком профилу. На крају рада је извршена анализа резултата и дати су закључци.
 
 Кључне речи:
 армирано-бетонска дијафрагма, заштита темељне јаме