Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
"САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2015"
ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ СУБОТИЦА , 2015.год., стр. 279-285


ЛИНЕАРНА И НЕЛИНЕАРНА СЕИЗМИЧКА АНАЛИЗА АБ ЗГРАДЕ ПРЕМА EВРОКОДУ 8
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2015.035
UDK: 624.042.7
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Панчић, Александар; Прокић, Александар
 
 Резиме:
 У раду су приказани резултати линеарне и нелинеарне статичке сеизмичке анализе армирано-бетонске зграде од 10 спратова, правоугаоне основе димензија 15x20m. Главна носећа конструкција се састоји од 7 независних армирано-бетонских зидова. Зграда је у основи и висински правилна па се анализира раванским моделима у два окомита правца употребом Еврокода 8. Након спроведеног димензионисања урађена је Pushover анализа и то за класе средње (DCM) и високе дуктилности (DCH) и тиме приказане криве сеизмичког захтјева и капацитета.
 
 Кључне речи:
 Сеизмичка анализа, Pushover анализа , Еврокод 8, дуктилност