Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
"SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2015 "
GRAĐEVINSKI FAKULTET SUBOTICA , 2015.god., str. 279-285


LINEARNA I NELINEARNA SEIZMIČKA ANALIZA AB ZGRADE PREMA EVROKODU 8
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2015.035
UDK: 624.042.7
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Pančić, Aleksandar; Prokić, Aleksandar
 
 Rezime:
 U radu su prikazani rezultati linearne i nelinearne statičke seizmičke analize armirano-betonske zgrade od 10 spratova, pravougaone osnove dimenzija 15x20m. Glavna noseća konstrukcija se sastoji od 7 nezavisnih armirano-betonskih zidova. Zgrada je u osnovi i visinski pravilna pa se analizira ravanskim modelima u dva okomita pravca upotrebom Evrokoda 8. Nakon sprovedenog dimenzionisanja urađena je Pushover analiza i to za klase srednje (DCM) i visoke duktilnosti (DCH) i time prikazane krive seizmičkog zahtjeva i kapaciteta.
 
 Ključne reči:
 Seizmička analiza, Pushover analiza , Evrokod 8, duktilnost