Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА
МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 25, 2014.год., стр. 987-992


УТИЦАЈ ПОВРШИНСКИХ КАРАКТЕРИСТИКА ПУТА НА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2014.131
UDK: 625.089.11:539.622:614.862/.864
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Трпчевски, Филип; Фриц, Сања; Илић, Владан
 
 Резиме:
 Једна од најважнијих површинских карактеристика пута, која у значајној мери утиче на безбедност саобраћаја, јесте укупна расположива вредност трења. Како би се приступило релевантним анализама стања путне мреже, од пресудне је важности користити квалитетне мерне уређаје. Мерења морају резултирати прецизним и употребљивим геореференцираним подацима. У раду ће бити анализирано стање путне мреже Србије на основу микротекстуре, односно трења између пнеуматика и коловоза.
 
 Кључне речи:
 Безбедност саобраћаја, трење, мерни уређаји, микротекстура