Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА
МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 25, 2014.год., стр. 993-998


ЗАХТЕВИ ЕВРОПСКЕ И НАЦИОНАЛНЕ ТЕХНИЧКЕ РЕГУЛАТИВЕ У ОБЛАСТИ САОБРАЋАЈНЕ БУКE
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2014.132
UDK: 534.836:349.6(4)
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Илић, Владан; Орешковић, Марко
 
 Резиме:
 Изложеност буци, која је виша од прихватљивог нивоа, доводи до негативног утицаја на здравље људи. Због тога је неопходно избећи, спречити или смањити штетни утицај буке. То је дуготрајан процес који обухвата доношење техничке регулативе, одређивање обавезујућих граничних вредности, прописивање мера, као и извршавање истих, едукацију становништва и низ осталих активности. У раду су приказани неопходни предуслови за испуњавање основних захтева европске и националне техниче регулативе везане за саобраћајну буку.
 
 Кључне речи:
 Собраћајна бука, техничка регулатива, дозвољене вредности