Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА
МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 25, 2014.год., стр. 929-936


ГЕОТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ИЗГРАДЊЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ АУТО ПУТА КОРИДОР VC НА ПОДДИОНИЦИ КАРУШЕ - УСОРА
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2014.124
UDK: 625.7/.8:624.13
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Ђурић, Неђо
 
 Резиме:
 Коридор Vc као најзначајнији коридор у склопу мреже ауто путева у Републици Српској и Босни и Херцеговини, пролази кроз терене различиите геолошке грађе. Траса на поддионици Каруше – Усора је доста сложена у геолошком смислу, али неповољна са аспекта продсторног распореда постојећих стамбених објеката. Због тога је траса неколико пута мијењана, након чега је прихваћено рјешење које је и једино могуће. Изабарна траса ауто пута се налази дјелимично на падинском дијелу, а већим дијелом у насипу. На траси се налазе једна чворна петља и неколико мостива, што је захтијевало детаљније истраживање терена, које је највећим дијелом и урађено. За трасу аутопута и мостове дати су приједлози услова изградње, као и санационе мјере, неопходне за њихову сигурнију изградњу и експлоатацију.
 
 Кључне речи:
 Ауто пут, истраживање терена, карактеристике терена, траса, објекти на траси