Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА
МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 25, 2014.год., стр. 937-945


МОДУЛ РЕАКЦИЈЕ ТЛА ЗА ПРОРАЧУН ХОРИЗОНТАЛНО ОПТЕРЕЋЕНОГ ШИПА
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2014.125
UDK: 624.154:624.024.1
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Сантрач, Петар; Бајић, Жељко
 
 Резиме:
 При димензионисању шипова који су доминантно оптерећени хоризонталним силама (марине, пристаништа, обални зидови, дубоки ископи), осим прорачуна по методи граничног стања носивости (ULS - према Eurocode), потребно је извршити и прорачун померања (SLS). Основни проблем код прорачуна померања је утврђивање параметара деформабилности тла, поготово када се ради о алувијалним седиментима (пескови, меке глине и сл.). У раду је приказан поступак прорачуна хоризонталних модула реакције тла дуж омотача шипа у песковима, на основу резултата опита статичке (CPT) или стандардне пенетрације (SPT). Прорачун хоризонталних померања се због хетерогености слоја по правилу врши нумерички, користећи методу коначних разлика или коначних елемената.
 
 Кључне речи:
 Хоризонтално оптерен шип, хоризонтални модул реакције тла